Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Gäller fr o m 2022-03-01 och tills vidare.

Vid försäljning genom denna nätbutik tillämpar Bröderna Berner AB, Berner Medical, dessutom nedan noterade beställnings- och leveransvillkor för produkter (i fortsättningen Produkt, Produkter) om inget annat är skriftligt överenskommet.

Priser 

Samtliga produktpriser är exkl moms. Vid ordervärde understigande 1500 kr (exklusive moms) tillkommer en småorderavgift på 250 kr. Produkterna levereras av Bröderna Berner AB, Berner Medical | Postadress: Box 50132, 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö | tfn 040-680 68 00 | info@bernermedical.se | Org.nr. 556065-3031.

Betalningsvillkor

Betalning senast 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto + 8 % samt eventuella kostnader för inkasso och rättegång. I sådant fall har Bröderna Berner AB, Berner Medical, rätt till att avbryta leveranser till kunden trots befintliga överenskommelser/avtal. Ifall inte annat är överenskommet är de produktpriser som Bröderna Berner AB, Berner Medical, uppgivit exklusive skatt. Vid fakturaköp tillämpas sedvanlig kreditprövning.

Leveransvillkor

Efter beställning sker leverans på ordinarie leveransdag. Leverans sker till angiven leveransplats. I det fall kunden inte är anträffbar eller på annat sätt ej kan ta emot beställd leverans debiteras en extra utkörningskostnad på 500 kr. Kunden ansvarar för att kontrollera eventuella skador som skett under leveransen samt att leveransen överensstämmer med beställda varor. Eventuella avvikelser bör noteras på fraktsedeln och Bröderna Berner AB, Berner Medical, bör noteras inom åtta (8) dagar av mottagen leverans.

Ägarförbehåll

Äganderätten till Produkterna övergår till Kunden först då Produkterna till fullo är betalda. För det fall Produkterna inte betalas inom föreskriven tid äger Bröderna Berner AB, Berner Medical, rätt att med omedelbar verkan återta Produkterna på Kundens bekostnad.

Returer

Felbeställd lagerförd vara, återtas mot en hanteringskostnad på 200 kronor. Kunden står för returfrakt. Returvaror skall vara i ursprunglig och obruten förpackning för att godkännas. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterad. Om godset är skadat vid ankomst ska detta påtalas för leverantören och antecknas på leveransbeviset. Kontakta Bröderna Berner AB, Berner Medicals kundtjänst innan retur. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som kan förekomma. 

Övriga villkor

Kunden ansvarar för att skydda sina inloggningsuppgifter och lösenord till denna nätbutik. Då Kunden skapar ett lösenord till denna nätbutik, bekräftar Kunden att de beställningar som gjorts med Kundens lösenord är för Kunden bindande. Genom att välja ”Köp” vid kassan (betällningens slutskede) gör Kunden en bindande beställning av Produkterna.

Ansvarsbegränsning

Bröderna Berner AB, Berner Medical, ansvarar inte för skada som orsakats av Produkten på person eller fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar när Produkten är i Kundens besittning. Bröderna Berner AB, Berner Medical, ansvarar inte heller för indirekta förluster som kan åsamkas Kunden. Ansvarsbegränsningen omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Bröderna Berner AB, Berner Medical, ansvar gentemot Kunden är vidare under alla omständigheter begränsat till 1 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) eller dess framtida motsvarighet.

Tillämpning av lag samt plats för avgörande av dispyter

Utöver dessa Allmänna försäljnings- och leveransvillkor är det Köplagen  (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/koplag-1990931_sfs-1990-931 ) som reglerar villkoren mellan parterna. Vid eventuell tvist ska den avgöras vid Malmö Tingsrätt som första distans.

 

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.